20161207 04 Masashi Kondo Technical Document

20161207 04 Masashi Kondo Technical Document